LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārējie noteikumi

Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta vietnē piedāvāto Preci, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Distances līgums

Reģistrējoties www.agnesevaliniece.lv Jūs uzticat kā personas datu Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt Distances līgumā un Privātuma politikā noteiktajam. Pircējam iepērkoties Interneta vietnē, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī.

www.agnesevaliniece.lv īpašnieks ir SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” reģ. Nr. LV40003720594, adrese Kalnciema iela 91-26 Rīga LV1046 (turpmāk – mēs, Agnese Vaļiniece).Neskaidrību gadījumā vai papildus  informācijas iegūšanai rakstīt uz

e-pastu agnese@agnesevaliniece.lv

Reģistrējoties, Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un patiesi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem personas datiem. Ja tiks konstatēts, ka Jūsu norādītie personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mēs saglabājam tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.

Pirkumu veikšana

Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir apstiprinājis  pasūtījumu un veicis samaksu par to.

Digitālā dizaina kolekciju www.agnesevaliniece.lv produktu cenas, to īpašības un izejmateriāli norādīti blakus produktiem. Daru visu iespējamo, lai produktu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, taču brīdinu, ka Pircēja ierīces ekrānā produkta krāsa var nebūtiski atšķirties. Šo apstākli var ietekmēt izmantotā datora monitora uzstādītā krāsu izšķirtspēja, kalibrācija u.c.

Piegādes cena tiek aprēķināta pēc Groza nokomplektēšanas un saņemšanas adreses ievadīšanas, pirms maksāšanas metodes izvēles.

Norēķinus par pirkumiem var veikt, izmantojot pārskaitījumu uz firmas kontu vai ar maksājuma (kredīta vai debeta) karti (apstrādi nodrošina maksājumu platforma WooCommerce maksājumi).

Veicot pirkumu vietnē www.agnesevaliniece.lv, Pircējam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasts. un cita informācija, kas var būt nozīmīga piegādes veikšanai (piemēram, durvju kods). Šos datus mēs apstrādāsim, lai nodrošinātu Jūsu pasūtījuma piegādes izpildi.

Ja ceļā pie pircēja rodas muitas, papildus nodokļu vai citas izmaksas, par to segšanu atbildīgs ir pircējs.

Pēc pasūtījuma veikšanas, klientam tiks nosūtīta vēstule uz e-pastu ar pasūtījuma apstiprināšanu un e-rēķinu PDF formatā.

Katrs vietnē www.agnesevaliniece.lv noslēgtais līgums tiek reģistrēts un uzglabāts mūsu datu bāzē.

Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību un SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” Privātuma politiku.

Informāciju par Personu datu apstrādi Pircējs var iegūt www.agnesevaliniece.lv Privātuma politikas sadaļā. 

Piegādes noteikumi

Preces tiek izgatavotas pēc pasūtījuma veikšanas un apmaksas saņemšanas SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” kontā.

Parasti pasūtījuma izpilde aizņem 3–7 dienas, pēc tam tas tiek nosūtīts.
Piegādes laiks ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, Eiropā t.i. apmēram 6-8darbadienu laikā.

Pasūtot Apavus- jārēķinās, ka to izgatavošana un piegāde uz Eiropu aizņem 23-30 dienas no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Preču saņemšana iespējama tikai ar kurjerpasta starpniecību.

Paku piegādes veids ir atkarīgs no izmantotā pārvadātāja, pasūtījuma izpildes vietas un galamērķa. Kurjerdienests sūtījumu piegādā uz norādīto adresi ar iespēju pārcelt piegādes laiku vai piegādāt uz saņemšanas punktu.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam piegādes dienesta vainas dēļ, SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Mūsu rīcībā ir nonācis nozaudēšanas apliecinājums vai kompensācija no piegādes dienesta, un šis fakts ir pierādāms visām iesaistītajām pusēm. 

Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofa, kara vai ārkārtas stāvoklis valstī u.c.), SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” neatbild par apmaksāto Pasūtījumu laicīgu piegādi un to kvalitatīvu piegādi no piegādes dienesta. 

Ja, saņemot sūtījumu ir aizdomas, ka transportēšanas laikā tam varētu būt nodarīti bojājumi, lūdzu fiksējiet fotogrāfijās sūtījumu pirms tā atvēršanas.

Atteikuma tiesības un preču atgriešana

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.  Lai izmantotu atteikuma tiesības, preces nedrīkst būt lietotas, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē rakstisku paziņošanu par atteikšanos no pasūtījuma, atgriešanas kvīts ir pievienota sūtījumam. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas, nosūtīt SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” preces.

Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā no pircēja saņemto maksājumu par preci, pamatojoties uz Distances līgumu. Atmaksa tiks veikta uz Pircēja norādīto bankas kontu ar pārskaitījumu. Preču piegāde atmaksas summā neietilpst.

Pamatojoties uz MK noteikumu nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. Punktu patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, ja prece ir individualizēta vai personalizēta, izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem vai arī atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ. Tāpat atteikuma tiesības neattiecas uz valkātu apģērbu un preces bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas lietošanas/kopšanas rezultātā.

Preces atgriešanas izdevumi jāsedz Pircējam, izņemot gadījumus, kad prece ir saņemta bojāta vai neatbilstoša veiktajam pasūtījumam.

Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts, adrese u.c.

Vairāk par personas datu apstrādi lasi SIA “Agneses Vaļinieces radošā darbnīca” Privātuma politika.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpējo sarunu un sarakstes ceļā. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, tas tiek risināts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.